Kategorier
Aspergers syndrom och autism

Har Aspergers syndrom och autism blivit vanligare idag?

Lorna Wing skriver i sin bok Autismspektrum: Handbok för föräldrar och professionella att det i dagsläget saknas kunskap om ifall förekomsten av Aspergers syndrom och autism har ökat jämfört med förut. Eftersom tillräcklig forskning saknas, vill hon själv inte uttala sig om hur det ligger till med den saken. Dessa 5 teorier om förekomsten av autism har jag själv hört under mina år som föreläsare:

1. Förekomsten av autism varierar från en tid till en annan

Förespråkarna av denna teori menar att prevalensen av autism skiftar naturligt beroende på vilken plats och tidsepok man lever i. Detta har enligt förespråkarna biologiska orsaker. De menar att vi just nu befinner oss i en tidsepok då prevalensen är ovanligt hög och att det därför finns många som exempelvis behöver sjukersättning och LSS-insatser. Lorna Wing nämner denna teori men varken förkastar eller bekräftar den.

2. Kunskap om autism har ökat

Många som flaggar för denna teori menar att vi har fått ökade kunskaper om asperger och autism i samhället och att vi numera därför kan fånga dessa barn relativt tidigt och ge dem korrekta diagnoser. Lorna Wing nämner även denna teori och menar att barn som avvek i beteende förut brukade placeras på mentalsjukhus. Idag lever alla vi som avviker mitt i samhället och tar emot insatser varför vi autister syns och märks.

3. Diagnoskriterierna för autism har breddats

Förut tillskrev man aspergare och autister egenskaper som avskärmad, extremt rutinbunden, överdrivet formell, osocial med mera. Många av oss som fått diagnosen Aspergers syndrom under de senaste 10-20 åren känner att vi inte alls passar in i Hans Aspergers ursprungliga beskrivning av syndromet. Svenny Kopp som forskar om autism hos flickor har konstaterat att autism inte sällan ter sig på ett helt annat sätt hos flickor än pojkar. Diagnoskriterierna har breddats och därför är vi även många kvinnor som passar in i diagnoskriterierna.

4. Dagens samhälle ställer högre krav

Mina föräldrar talar gärna om den behavioristiska katederundervisningen som användes flitigt under deras skoltid. Trots att behaviorismen hade många brister, kan dåtidens skola ha passat vissa autistiska barn utmärkt. Dagens barn förväntas ta mycket mer ansvar, vara aktiva i undervisningen och delta i grupparbeten. Därutöver har intrycken ökat enormt: överallt i samhället är det bilar som låter och LED-skärmar som lyser. Många autister kan ha smält in bättre förr då samhället och skolan var annorlunda.

5. Ökningen är verklig

Enligt förespråkarna av denna teori ökar förekomsten av autism oavsett vilka krav samhället ställer, och de menar även att ökningen blir större och större varje år. Många nämner miljögifter och tillsatser i maten som möjliga förklaringar. Lorna Wing nämner även denna teori. Tilläggas bör att väldigt många av oss autister ogillar denna teori skarpt då vi är rädda för att samhället ska börja se autism som ett fel som antingen ska undanröjas eller behandlas. För mig är det naturligt att vara jag. Därför önskar jag ingen bot utan tolerans och acceptans!

Man kan tro på flera teorier

Observera att många av dessa teorier inte motsäger varandra och att man därför kan tro på flera av dem samtidigt. Det är exempelvis många som tror att vi autister märks mer nu eftersom kunskapen hos läkarkåren har ökat vilket i sin tur beror på att dagens samhälle ställer andra krav och diagnoser därmed behövs i vår samtid. Dessa teorier motsäger absolut inte varandra!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.