Kategorier
Läsarfrågor

Ger bostadslöshet rätt till LSS-boende?

Mimmi frågar

Min dotter 26 år har adhd och fick nyligen diagnos välfungerande asperger. Hon bor på särskilt boende sedan 3 år och nu bedöms det att hon inte har rätt att bo kvar efter nyår 2022 för att hon mår för bra och det skulle räcka med boendestödjare. Hon behöver stöd i vardagen med städ och handel samt behov av att prata med någon direkt när hon har ångest. Hon försöker hitta en vanlig lägenhet men det finns inga lediga. Får de verkligen kasta ut henne om hon inte hittar en lägenhet? Vet du vad lagen säger om det?

Paula svarar

Det är en mycket viktig och relevant fråga du ställer! År 2015 kom det faktiskt en dom från kammarrätten i Stockholm som fastställde att en ung man med Aspergers syndrom inte hade rätt till bostad med särskild service för vuxna enligt LSS (mål nr 4689-14). Detta motiverades med att mannen trots Asperger-diagnos inte ansågs ha så omfattande svårigheter att dessa skulle ge rätt till en LSS-bostad. Kammarrätten medgav förvisso att mannen hade svårigheter men ansåg det räcka med boendestöd enligt SoL.

Tryck på att hon har ångest

Som framgår i ovanstående dom är det fastställt att diagnosen Aspergers syndrom inte utan vidare berättigar till bostad med särskild service enligt LSS utan behoven kan mycket väl anses vara möjliga att tillgodoses med boendestöd. Emellertid är det viktigt att hålla i minnet att Aspergers syndrom i vissa fall kan ge den enskilde rätten till LSS-boende då varje enskilt fall bedöms individuellt. Jag föreslår att ni trycker på att din dotter har ångest och därför behöver någon att prata med. Hennes ångest kanske skulle kunna skilja henne från ovanstående man med Aspergers syndrom som nekades bostad med särskild service?

LSS-insatser ger goda levnadsvillkor

Sedan finns det en annan aspekt i detta, nämligen att LSS genom insatserna ska tillförsäkra den enskilde goda levnadsvillkor (se 7§ andra stycket LSS). Den stora frågan är hur pass goda levnadsvillkor din dotter kan anses ha om hon saknar en fast bostad med förstahandskontrakt? Jag har inte hittat någon vägledande dom som fastställt om avsaknaden av ett förstahandskontrakt med hänvisning till goda levnadsvillkor kan ge den enskilde rätt till LSS-boende eller inte. Om någon av mina bloggläsare känner till en vägledande dom om sådant fall, kommentera gärna!

Lätt att få tag på inneboendekontrakt

Om ni argumenterar för att bostadslöshet kommer att innebära att hon kommer att tvingas bo på gatan kan jag tänka mig att kommunen kommer att kontra med att hon enkelt skulle kunna hitta ett rum som inneboende via Blocket. Inneboenderum har ofta rimliga priser, och vid sådan boendeform delar hyresgästen kök och badrum med lägenhetsinnehavaren/förstahandshyresgästen. Om hon söker inneboenderum var som helst i Sverige skulle hon troligen kunna få tag på ett sådant kontrakt på direkten, och till och med här i Stockholm där det råder stor bostadsbrist är det relativ enkelt att hitta ett rum som inneboende.

Argumentera för varför det inte går

Om kommunen skulle komma med ovanstående motargument får ni argumentera tillbaka och förklara varför din dotter inte kan bli inneboende (om hon nu absolut inte skulle kunna tänka sig det). I så fall får ni försöka använda hennes autism som ett skäl till varför ni anser henne behöva egen bostad: på grund av sociala svårigheter kan hon inte bo tillsammans med en okänd person, och på grund av autism behöver hon en bostad med fast och långvarigt kontrakt. Och på tal om hyreskontrakt: ifall ni redan inte gjort det, kolla gärna upp om din dotter skulle kunna få förtur till ett förstahandskontrakt hos kommunen på grund av sociala skäl!

Ert fall kan bli det första

Det kan mycket väl vara så att det inte finns några vägledande domar i fråga om avsaknaden av ett förstahandskontrakt och goda levnadsvillkor i LSS och att ert fall blir den första. Jag tycker med andra ord att ni ska överklaga kommunens beslut till förvaltningsrätten, och skulle ni få avslag går ni vidare till kammarrätten. Jag kan tyvärr inte lova att ni kommer att få som ni vill, men jag håller tummarna!

Jag vore tacksam om mina läsare hjälpte mig att informera om autism och ADHD genom att dela det här inlägget på exv. Facebook:

Skriv en kommentar eller läs andras kommentarer till det här inlägget. Jag kommer inte publicera kommentarer som innehåller personangrepp, hat, hot e.t.c.

Man kan boka mig för en föreläsning, fråga mig om autism, följa min blogg och låna mina böcker.

Boka en föreläsning med mig

Kontakta mig via kontaktformuläret om du vill boka mig för en föreläsning om autism. Läs mer om mig och mina föreläsningar här.

Fråga mig om autism

Använd frågeformuläret om du vill ställa en autismrelaterad fråga till mig. Här hittar du mina svar på tidigare frågor.

Följ min blogg

Följ gärna min blogg via Facebook, mejl eller RSS. Bloggen finns också som app till Windows, Mac och Linux samt Android.

Mina böcker

Mina böcker På ett annat sätt och Att vara vuxen med Aspergers syndrom finns att låna på biblioteken i bland annat Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Norrköping, Jönköping, Umeå, Lund, Borås, Huddinge och Eskilstuna.

Senaste svar på alla blogginlägg

Dela på Facebook, Twitter eller LinkedIn

17 svar på ”Ger bostadslöshet rätt till LSS-boende?”

”Hon försöker hitta en vanlig lägenhet men det finns inga lediga. Får de verkligen kasta ut henne om hon inte hittar en lägenhet?”

Jag tvivlar på att kommunen får kasta ut henne utan att erbjuda en ersättningsbostad. Jag känner inte till hyresvillkoren i särskilda boenden men jag utgår från att din dotter har ett hyresavtal med kommunen och att kommunen måste säga upp detta för att kasta ut henne från boendet. Din dotter kan i så fall överklaga beslutet om uppsägning till Hyresnämnden. I överklagandet kan din dotter i första hand yrka att hon ska få behålla hyreskontraktet och i andra hand yrka att kommunen måste erbjuda en godtagbar ersättningsbostad före uppsägningen av nuvarande hyresavtal.

Jag tror att skälen nedan skulle kunna sätta stopp för kommunens planer på att kasta ut din dotter men försök att kolla med en jurist först om du har möjlighet.

1) Hon behöver stöd i vardagen med städ och handel.
2) Hon har behov av att prata med någon DIREKT när hon har ångest.
3) Kommunen har kvar sitt ansvar enligt SoL och LSS även om behovet av omsorg bedöms annorlunda.
4) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor. Personer med Autismspektrumtillstånd (Aspergers syndrom) tillhör personkrets 1 i LSS.
5) Kommunen har inte erbjudit en godtagbar ersättningsbostad.
6) Hon blir bostadslös om hon blir av med bostaden.
7) Kommunens uppsägning innebär därmed att kommunen bryter mot SoL och LSS.
https://lagen.nu/dom/rh/2017:4
https://www.hyresgastforeningen.se/stod-och-rad/avtal-och-juridik/uppsagningstid-sa-funkar-det/

Om din dotter kan tänka sig att flytta från boendet så kan din dotter kontakta kommunen och säga att hon kan tänka sig att flytta bara kommunen först ordnar en GODTAGBAR ersättningsbostad och insatser enligt LSS i ersättningbostaden. Det kan vara en enklare lösning än att vända sig till Hyresnämnden.

Jag skrev ”kommunen” ovan men det är inte säkert att kommunen är inblandad. Parter i målet är din dotter och hennes hyresvärd (kommunen?). Mitt svar förutsätter att Jordabalken (hyreslagen) är tillämplig men av din beskrivning av boendet och praxis så tror jag att den är det.
https://lawline.se/answers/begreppet-bostadslagenhet-enligt-hyreslagenjordabalken-12-kap

Det är troligt att det står någonting i stil med ”Då behovet av särskilt boende inte längre föreligger kan hyresavtalet komma att sägas upp.” i din dotters hyresavtal. Ett sådant hyresvillkor skulle tala för att boendet har rätt att säga upp din dotters hyresavtal men jag tycker ändå att ni ska överklaga ett beslut om uppsägning av hyresavtalet till Hyresnämnden. Yrka i första hand på att hon ska få bo kvar och yrka i andra hand att hon ska bli erbjuden en godtagbar ersättningsbostad (av kommunen) för att uppsägningen ska vara tillåten. Ni har inget att förlora på att överklaga till Hyresnämnden. Det kostar inget.

”Som framgår i ovanstående dom är det fastställt att diagnosen Aspergers syndrom inte utan vidare berättigar till bostad med särskild service enligt LSS utan behoven kan mycket väl anses vara möjliga att tillgodoses med boendestöd.”

För att tillgodose behovet med boendestöd så måste man ha en bostad att ta emot boendestödet i. Det är därför man ska trycka på att kommunen inte har rätt att kasta ut henne från boendet innan kommunen har erbjudit en ersättningsbostad. Det är bara kombinationen ersättningsbostad och boendestöd som kan ersätta det särskilda boendet. Boendestöd utan bostad (!) innebär knappast att behovet är tillgodosett.

Det är viktigt att din dotter får ett beslut så att hon kan överklaga beslutet. Om kommunen inte lämnar ett beslut så får din dotter begära ett skritligt beslut och samtidigt kräva att beslutet ska innehålla överklagandehänvisning, dvs en beskrivning av hur hon ska gå tillväga för att överklaga beslutet.

Tack Dr. Blom! Jag hoppas att kommunen går med på att hjälpa henne med att hitta en annan typ av lägenhet om inga lediga lägenheter finns tillgängliga via den vanliga bostadskön. Skulle en träningslägenhet kunna vara aktuell i hennes fall om det skulle vilja sig illa och hon inte skulle få bo kvar i LSS-bostaden?

Jag vill tillägga att 7 kap. 5§ socialtjänstlagen stadgar att kommunen ska medverka till att personer som möter betydande svårigheter i sin livsföring ska få leva som andra samt att särskilda bostäder ska inrättas för denna grupp. Enligt 15§ andra punkt LSS ska kommunen verka för att personer som tillhör personkretsen får sina behov tillgodosedda. Om kommunen börjar krångla, hänvisa gärna till dessa paragrafer! Och tryck som sagt på att hon lider av ångest och att det därför inte räcker för henne med boendestöd enbart vissa tider.

Svara

”Och tryck som sagt på att hon lider av ångest och att det därför inte räcker för henne med boendestöd enbart vissa tider.”

Och lägg fram bevis för att hon lider av ångest. Ett läkarutlåtande ger argumentet tyngd.

Mimmi, är det en särskild bostad enligt LSS eller SoL din dotter bor i just nu och som kommunen säger att hon måste flytta ifrån?

Särskild bostad enl LSS kan vara att föredra framför särskild bostad enl SoL men om alternativet är hemlöshet så kan ju den sistnämnda alternativet vara intressant att kolla upp. Kan dotterns behov av akut stöd vid ångest inkl hennes övriga behov, ge rätt till en boendelösning via SoL, kanske?

Chansen att få rätt till boende kan påverkas av om kommunens psykiatri har något mobilt team som hon dygnet runt kan få akut stöd ifrån, via tel och/eller fysiskt. Om detta ej finns är ju hennes behov av akut petsonalstöd något som är viktigt att lyfta fram.

En plats på boende enl SoL verkar kunna se väldigt väldigt olika ut i praktiken beroende på kommun. Utöver gruppboenden kan kommuner även ha SoLboende i vanliga hyreslägenheter utspridda bland vanliga hyresgäster.

Tack Kritan! Mycket bra och utförlig information.

I mitt svar utgick jag ifrån att dotterns bostad gick under LSS, men nu insåg jag att det inte alls stod så i mejlet. Eftersom det var nyligen hon gick Asperger-diagnosen men bor i det särskilda boendet sedan 3 år tillbaka skulle det lika gärna kunna handla om en SoL-bostad, slog det mig nu. Om det är en SoL-bostad hon bor i nu kan det vara bra att ansöka om bostad med särskild service för vuxna enligt LSS istället. Och omvänt kan det vara bra att kolla upp möjligheterna för SoL-boende om det är en LSS-bostad hon bor i nu, precis som du skrev Kritan.

Svara

Ja, det är mycket vi inte vet om boendet. Hyresvillkor, SoL- eller LSS-boende mm. Tror inte vi kommer längre i den här diskussionen utan att känna till dessa saker.

Jag tycker frågeställarens dotter ska ta kontakt med sin socialsekreterare, LSS-handläggaren, hyresvärden mm för att försöka hitta en lösning. Spontant kan jag tycka att en ersättningsbostad tillsammans med olika omsorgsinsatser hade kunnat vara en lämplig kompromiss mellan att få bo kvar på nuvarande boende och att bli bostadslös.

Riktigt bra info och tips via kommentarerna från dr Blom ovan!

Mia, hoppas att du och dottern kan använda er av dessa, eller iallafall att ni kan ta hjälp av någon som kan hjälpa er att argumentera för dotterns rätt. En jurist, personligt ombud t ex.

Mvh

Ojoj vad många svar det kommit såg jag nu. Jag har varit sjuk i covid så har inte orkat läsa. Tack alla för era kommentarer! Hennes kurator fixar just nu så hon kan få ett personligt ombud som jag hoppas kan hjälpa till bevaka rättigheter osv. Ska läsa allt vad ni skrivit tack ännu en gång!

Vad bra att ni kommer att få ett personligt ombud! Jag håller tummarna för att allt går bra. Krya på dig!

Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.